Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl

(versie 01 oktober 2020)

Hierna zijn de "Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl." opgenomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst die je sluit als je een artikel koopt via http://www.designhunter.nl.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl.
 • Artikelen: artikelen waaronder begrepen meubels, verlichting en accessoires die wij op het Platform te koop aanbieden namens de Verkoper.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw Herroepingsrecht.
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid die u hebt om binnen de Bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst.
 • Herroeppen: het gebruik maken van het Herroepingsrecht.
 • Koopovereenkomst: de koopovereenkomst die tussen jou en de Verkoper tot stand is gekomen.
 • Je, jij of jouw: de consument die via het Internet het Platform bezoek of de consument die via het Platform een Koopovereenkomst heeft gesloten met de Verkoper.
 • Modelformulier: het in bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Platform: het e-commerce platform dat je kan bezoeken via de url http://www.designhunter.nl/.
 • Verkoper: de rechtspersoon die is beschreven in artikel 2 en op het Platform als Directe Partner wordt aangegeven.
 • Wij of ons: TBBA B.V. Keizersgracht 676 1017 ET Amsterdam geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 74514199.

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

[Naam Verkoper] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
[Vestigingsadres]
[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];
Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de Verkoper telefonisch te bereiken is]
E-mailadres:
KvK-nummer:
Btw-identificatienummer:

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper op het Platform en op elke Koopovereenkomst die jij met de Verkoper sluit.
 2. Je accepteert de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tijdens het bestelproces op het Platform. Hierbij krijg je ook de gelegenheid om een print afdruk te maken of een .pdf zodat je de voorwaarden kan bewaren en later nalezen. Je kan ook per e-mail een kopie opvragen door een e-mail te sturen aan [email protected]

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Een aanbod kan beperkt in tijd geldig zijn (bijvoorbeeld: promotionele actie) of aan het aanbod kunnen bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Indien dat zo is dan is dat op het Platform aangegeven bij het aanbod. Bij een promotionele actie op de verkoopprijs wordt bij het Artikel naast de kortingsprijs ook getoond de laagste verkoopprijs die in de 30 dagen voor de actie van toepassing was.
 2. Het aanbod op het Platform bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Artikelen. De beschrijving bij ieder Artikel is voldoende gedetailleerd om je in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Afbeeldingen bij Artikelen komen altijd overeen met het geleverde Artikel. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten zijn niet bindend voor de Verkoper. Denk hierbij vooral aan een aangegeven verkooprijs die te laag is gezien de aard of waarde van het Artikel.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van lid 5, door onze bemiddeling tot stand tussen jou en de Verkoper als jij het bestelproces voor een Artikel op het Platform volledig hebt doorlopen en wij aan jou de ontvangst van uw bestelling hebben bevestigd. Zolang je onze bevestiging niet hebt ontvangen, mag je de Koopovereenkomst ontbinden. Wij mogen namens de Verkoper zijn rechten uit de Koopovereenkomst uitoefenen.
 2. Je moet de verkoopprijs aan ons betalen via een van de door ons aan jou aangeboden betalingsmethoden. Het is niet toegestaan om de verkoopprijs aan de Verkoper betalen. Wij dragen de verkoopprijs, nadat wij die van jou hebben ontvangen en na aftrek van de door de Verkoper aan ons verschuldigde vergoedingen af aan de Verkoper.
 3. Wij zullen namens de Verkoper - binnen de wettelijke kaders – onderzoeken of jij aan je betalingsverplichtingen kan voldoen en of de Koopovereenkomst verantwoordt kan worden gesloten. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om geen koopovereenkomst aan te gaan, mogen wij gemotiveerd je bestelling weigeren of aan de uitvoering van je bestelling bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Je mag de Koopovereenkomst tijdens een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat je het Artikel hebt heeft ontvangen, of:
  1. als je in dezelfde bestelling meerdere Artikelen bij de Verkoper heeft besteld: de dag waarop je het laatste product van de Verkoper hebt ontvangen. Wij mogen namens de Verkoper, mits je hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over bent geïnformeerd, een bestelling van meerdere Artikelen met een verschillende levertijd weigeren; of
  2. als de levering van een Artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Verkoper: de dag waarop je, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Verkoper hebt ontvangen;

Artikel 7 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking van het Artikel. Je mag het Artikel alleen maar uitpakken en gebruiken als en voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Artikel vast te stellen. Je mag niet meer dan wat je gebruikelijk in een winkel zou mogen als je in de winkel het Artikel koopt.
 2. Als je je niet houdt aan artikel 7.1 dan ben je aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het Artikel die als gevolg daarvan is ontstaan.
 3. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Artikel als wij je niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en eventuele kosten

 1. Als je gebruik maakt van je Herroepingsrecht dan moet je dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier (zie Bijlage 1) per e-mail aan ons melden op e-mailadres [email protected]ignhunter.nl. Na ontvangst van je melding versturen wij een retournummer aan je per e-mail.
 2. Binnen 14 dagen na je ontvangst van het retournummer moet je het Artikel terugsturen aan de Verkoper. Dit hoeft niet als de transporteur van de Verkoper het Artikel bij je ophaalt. Je hebt de terugstuurtermijn in elk geval in acht genomen als je het Artikel terugstuurt voordat de Bedenktijd is verstreken. Bij het retoursturen moet je het retournummer vermelden in een etiket op de verpakking.
 3. Je moet het Artikel terugsturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij jou.
 5. Jij moet de kosten voor het terugsturen van het Artikel betalen tenzij de transporteur van de Verkoper het Artikel bij je ophaalt.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Verkoper bij Herroeping

 1. Wij betalen na je Herroeping namens de Verkoper alle door jou betaalde bedragen terug, inclusief eventuele leveringskosten. Dit doen wij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop jij aan ons je Herroeping hebt gemeld. Tenzij de transporteur van de Verkoper het Artikel bij je ophaalt, mogen wij wachten met terugbetalen tot de Verkoper het Artikel heeft ontvangen of tot jij hebt aangetoond dat je het Artikel hebt teruggezonden. Het eerdere tijdstip is daarbij van toepassing.
 2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je bij de bestelling hebt gebruikt, tenzij je ons vraagt een andere betaalmethode te gebruiken. De terugbetaling is kosteloos.

Artikel 10 - De prijs

 1. De toepasselijke verkoopprijs voor het Artikel is de prijs die is vermeld bij het Artikel op het Platform. De verkoopprijs is inclusief BTW en eventuele door of vanwege de overheid opgelegde heffingen zoals een verwijderingsbijdrage. Naast de verkoopprijs kunnen bezorgkosten en andere door de Verkoper opgegeven kosten verschuldigd zijn. Als dat zo is, dan wordt dat op het Platform nadrukkelijk bij het Artikel vermeldt.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Verkoper staat ervoor in dat het verkochte Artikel voldoet aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Voor vragen over herstel van een Artikel, aanvulling van ontbrekende onderdelen en/of gebruiksvragen betreffende een Artikel moet je rechtstreek contact opnemen met de Verkoper.
 3. Een door de Verkoper, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra (fabrieks)garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je hebt als consument. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verklaring van de Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan jou meer rechten of vorderingen toekent dan waarop jij op grond van de wet als consument aanspraak kan maken.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering van het Artikel geldt het adres dat je via het Platform als bezorgadres hebt geregistreerd. Dit betekent dat je als je het Artikel thuis hebt ontvangen of hebt opgehaald op een afhaalpunt het jouw eigendom. Als je nog niet hebt betaald, wordt het Artikel pas definitief jouw eigendom bij volledige betaling van onze factuur. Tot de datum van volledige betaling blijft het geleverde Artikel eigendom van de Verkoper. Bij levering wordt het Artikel jouw risico.
 2. De Verkoper zal door ons namens de Verkoper geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij je met de Verkoper een andere leveringstermijn bent overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding in overeenstemming met het vorige lid zal de Verkoper ervoor zorgen dat het bedrag dat je hebt betaald onverwijld door ons wordt terugbetaald
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust bij de Verkoper tot het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Koopovereenkomst, moet je aan ons alle verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd.
 2. Als je met ons hebt afgesproken dat je vooruit zal betalen dan moet je eerst aan ons hebben betaald voordat de Verkoper het artikel aan je hoeft te leveren.
 3. Je moet onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk melden aan ons.
 4. Indien je niet op tijd betaald, ben je aan ons, nadat wij je schriftelijk hebben gewezen op de te late betaling en wij je daarbij een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog volledig aan ons te betalen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en hebben wij het recht om de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. Wij kunnen in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages

Artikel 14 - Geschillen

 1. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moet je binnen een redelijke tijd nadat je de betreffende gebreken hebt geconstateerd of had kunnen constateren indienen bij de Verkoper. De klacht moet zodanig zijn beschreven dat de Verkoper eenvoudig kan begrijpen wat je klacht is en wat hij moet doen om je klacht weg te nemen. Wil je meer weten over je rechten als consument en wat je kan doen als je een klacht hebt dan kan je deze Europese website raadplegen: ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door de Verkoper beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Kom je er niet uit met de Verkoper dan heb je de mogelijkheid om je te wenden tot de rechter in je woonplaats. Gebruik hiervoor de contactgegevens van de Verkoper zoals die op de factuur voor het artikel staan.

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

Aan: TBBA B.V. (moet hier TBBA BV of kan hier ook Design Hunter staan (hiervan is geen eigen BV)

E-mail:  [email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikelen: [aanduiding artikelen]*

herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst artikel]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Populaire Categorieën

StoelenBankenKastenTafelsBedden

Je kunt ons vinden op

iDeal
Visa
Mastercard
American Express

Gebruik van deze site, als onderdeel van Design Hunter, betekent dat je de algemene voorwaarden accepteert en waar van toepassing de algemene voorwaarden van derde verkopers.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

© TBBA B.V